1. pl
 2. en
 3. de
Akumulatory chłodu ICEON

ICE ON Engineering - innowacyjne Akumulatory Chłodu

Copyright © 2022 Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. All Rights Reserved.

 

Polityka prywatności

Budżet:

Formy wsparcia:

Dla kogo?

O programie

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Pomoc regionalna - mapa

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Polski. W przypadku średnich przedsiębiorstw wartość zwiększa się o 10 punktów procentowych, a w przypadku małych przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych. Jedynie w obszarze z zerową intensywnością zwiększenia te nie obowiązują – w obszarach tych nie jest możliwe uzyskanie pomocy regionalnej niezależnie od wielkości przedsiębiorstw.

 

Źródło: https://ellipsisenergy.pl/

 

 

O pomoc regionalną może wnioskować każdy inwestor w ramach naborów ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli zakres planowanej inwestycji jest zgodny z zapisami konkretnego programu priorytetowego. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

Pomoc regionalna jest formą pomocy publicznej, której główną ideą jest wspieranie przede wszystkim regionów słabiej rozwiniętych, których PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest niższe niż 75% średniej dla Unii Europejskiej.  Wysokość pomocy publicznej w danym regionie może być zwiększona o 10% w przypadku inwestycji realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa i o 20% w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.

Ponad 24 mld euro.

 

 

Treść programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 można znaleźć pod linkiem: 

 

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/dokumenty/#/domyslne=1

 

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne

 

Oferta programu skierowana jest do m.in.:

 

 • przedsiębiorstw,

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

 • właścicieli budynków mieszkalnych,

 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,

 • dostawców usług energetycznych,

 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, 

 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,

 • Państwowej Straży Pożarnej,

 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,

 • organizacji pozarządowych,

 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,

 • kościoły i związki wyznaniowe.

Głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym

 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne

 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030

 • poprawę bezpieczeństwa transportu

 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia

 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

 

Realizacja programu powinna zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii

w końcowym zużyciu energii.

 

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).

 

 

Gwałtowny wzrost cen nośników energii oraz niestabilność rynku energetycznego wymusza na inwestorach konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji, szczególnie tych związanych z poprawą efektywności energetycznej. Dlatego tak bardzo ważne są programy wsparcia finansowania inwestycji z Funduszy Unii Europejskiej w postaci dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. Inwestorzy mogą wnioskować o pomoc publiczną taką jak: pomoc de minimis, pomoc regionalna, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska, pomoc sektorowa. Mając na uwadze wieloaspektowe przewagi inżynierskie zastosowania innowacyjnych Akumulatorów Chłodu ICE ON gwarantujące znaczną poprawę efektywności energetycznej systemów chłodniczych, inwestycja kwalifikuje się do otrzymania dotacji w zakresie konkretnego programu dofinansowań z Funduszy UE.